HAIR

CUT【クレンジング・ブロー込】
¥4,500
¥3,500
¥2,500
COLOR【シャンプー・ブロー込】
¥6,500~
PERM【カット・クレンジング・ブロー込】
¥8,500~
¥13,000~
¥16,000~
¥14,000~
OTHER
¥2,500~
¥1,500
¥3,500
¥2,500
¥1,500
SPA【ドライ込】
¥4,000
¥2,000

EYELASH

EYELASH
¥5,000

NAIL

NAIL
¥5,000